Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Kulturního centra Letohrad schválenou zastupitelstvem Města Letohrad usnesením ze dne 19. 12. 2007 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Článek 1: Poslání a činnost Městské knihovny Letohrad

Knihovna Letohrad je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. Zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy v knihovních fondech a informačních databázích knihovny.

Článek 2: Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby
   • půjčování knihovních fondů v prostorách knihovny (prezenční půjčování)
   • půjčování knihovních fondů mimo knihovnu (absenční půjčování)
  2. meziknihovní služby
   • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
  3. cirkulační služby
  4. reprografické služby z vlastních knihovních fondů
  5. informační služby:
   • informace o katalozích, bázích, knihovních fondech a využívání knihovny
   • informace bibliografického a faktografického charakteru
   • informace z oblasti veřejné správy
   • informace k problematice Evropské unie
  6. přístup na Internet
  7. propagační služby
   • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
   • propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích
   • vytváření a aktualizace www stránek knihovny
  8. pořádání přednášek, besed, setkání s osobnostmi kulturního a veřejného života pro žáky, studenty i nejširší veřejnost
 2. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2002 Sb., knihovního zákona (úhradu za ně požaduje jen do výše skutečně vynaložených nákladů).
 3. Veškeré finanční částky - registrační poplatky, sankční poplatky apod. jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Článek 3: Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobního dokladu uživatele, úředně vydaného k prokázání totožnosti (zpravidla podle občanského průkazu, popř. cestovního pasu). U právnických osob předložením jmenovitého pověření. Děti do 15 let se stávají uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Podpisem přihlášky se uživatel zavazuje k dodržování a plnění ustanovení Knihovního řádu.
 2. Průkaz uživatele platí pro všechna oddělení knihovny i pobočky knihovny na území města. Vystavuje se vždy na dobu jednoho kalendářního roku a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Požaduje-li uživatel slevu, je povinen nárok na ni nezvratně prokázat. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí jeho vlastník (čtenář). Uživatel je povinen bez odkladu ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce, ztrátu nebo zneužití průkazu. Při ohlášení jakékoliv změny, zejména identifikační a adresní, vyplní uživatel novou přihlášku. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz, případně si ho nechat vystavit. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při půjčování a vracení veškerých dokumentů i při dalších službách poskytovaných čtenářům. Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují.
 3. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 výše citovaného zákona, jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo, či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů, nebo údaje o jejich výpůjčkách, či jiných transakcích.
 4. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a Směrnice o ochraně osobních údajů, která je přílohou tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním (pobočky knihovny) a automatizovaným způsobem. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 5. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje jsou:
  • ochrana knihovních fondů – majetku Města Letohrad
  • naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
   • č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
   • č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
   • č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 6. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  • jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, případně i dočasného pobytu.
  Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejich služeb v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného Internetu. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna platný průkaz, lze poskytnout pouze těm uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném Knihovním řádem.
 7. Knihovna dále o uživateli vede údaje využívané pro statistické účely, údaje služební, údaje účetní:
  • další kontaktní údaje uživatele, pokud je uvede, jako jsou: ademické tituly, pracoviště, škola, obor, profese, telefon, e-mail
  • údaje o tzv. transakcích - registrace, výpůjčky, rezervace, prolongace, upomínky aj.
  • údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11, odst. 1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice o ochraně osobních údajů knihovny Letohrad, která je součástí tohoto Knihovního řádu.

Článek 4: Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek, chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům, řídit se pokyny pracovníků knihovny. Přinášení nápojů a potravin do knihovny je zakázáno.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.

Článek 5: Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinnen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo Internetu jen na formátované diskety zakoupené v knihovně.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat(ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinnen respektovat autorskoprávní ochranu dat, viz. zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon v platném znění.

III. Výpůjční řád

Článek 6: Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty po předložení vlastního průkazu uživatele ze Svého knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Čtenáři do 15 let si půjčují knihovní dokumenty adekvátní svému věku.
 3. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v České republice podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR v platném znění. Při výpůjče prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádaný dokument půjčuje.

Článek 7: Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon). Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v Článek 6 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjímkou dokumentů:
  • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  • které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond studovny)
  • jejichž běžné půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
  • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Článek 8: Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, nebo v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, který je půjčen jinému čtenáři. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument více uživatelů najednou, stanoví se pořadí podle času objednávky. Knihovna zásadně nesděluje údaje o dosavadním držiteli žádané výpůjčky.
 3. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku u dokumentů jejichž cena překračuje stanovenou hranici, děl vypůjčených meziknihovní službou a z výměnných souborů (reverzní potvrzení).
 4. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 5. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny. Dále si může dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny, případně prostřednictvím Internetu v on-line katalogu.

Článek 9: Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je pro knihy a časopisy 4 týdny.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
  • pokud dokument nemá rezervován další uživatel
  • u řádných výpůjček mimo knihovnu se může výpůjční lhůta prodloužit až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před uplynutím výpůjční doby, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. O prodloužení výpůjční lhůty může uživatel požádat osobně, telefonicky, e-mailem i písemně.
 3. Výpůjční lhůta se u periodik příslušného kalendářního roku neprodlužuje. Výjimku může povolit odpovědný pracovník půjčovny.
 4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Článek 10: Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu. Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit Knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 3. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 4. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, tj. do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, případně zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
 6. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení podle aktuálního Ceníku. Čtenář je povinen vyrovnat všechny poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.
 7. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání náklady právního zastoupení.
 8. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 11: Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li její zhotovení v rozporu s právními předpisy.
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, která kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Článek 12: Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu, za děti do 15 let zákonný zástupce, podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje ředitel organizace. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázené kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, případně finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel organizace.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty a úhrady všech pohledávek, má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 13: Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posunuje se na další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení půjčených dokumentů mimo knihovnu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis), následuje vymáhání právní cestou, popř. za pomoci městské policie. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Článek 14: Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“.).
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. uvedení do původního stavu, tj. dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu, ve stejném vydání, vazbě a přiměřené kvality
  2. jestliže náhrada podle předchozího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání téhož dokumentu případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (vše na náklady uživatele)
  3. požadovaná finanční náhrada se skládá z těchto položek: cena dokumentu podle ceny trhu v době ztráty, cena vazby podle běžných cen vazeb v době ztráty, jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu, § 443 občanského zákoníku “Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození“.
 3. Při postupu podle odst. 2, bodu b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu i když se způsobená škoda týkala jen jeho části, např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu. Dále se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování knihovnické zpracování apod.) za jeden dokument.
 4. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel organizace, pokud není uvedeno jinak.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
 3. Pozbývá platnosti Výpůjční řád Městské knihovny v Letohradě ze dne 1. 11. 2002
 4. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2008

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků knihovny Letohrad.
 2. Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů služeb knihovny Letohrad.
 3. Provozní řád knihovny pro využívání Internetu
V Letohradě dne 31.1.2008
Jaroslav Moravec
ředitel Kulturního centra Letohrad

Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů služeb knihovny Letohrad

Ochrana osobních údajů uživatelů služeb knihovny Letohrad podle zákona č. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů určená všem zaměstnancům knihovny.

Osobní údaje jsou podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakékoliv údaje, které se týkají konkrétní osoby a na jejichž základě lze přímo, či nepřímo zjistit identitu subjektu údajů – uživatele knihovny Letohrad. Se všemi těmito údaji jsou zaměstnanci knihovny Letohrad povinni nakládat takto:

 1. Osobní údaje podle Knihovního řádu Článek 3 mohou být využívány pouze v rozsahu a k účelu, pro který je informační systém (knihovnická agenda) zřízen.
 2. Všechny informace, s nimiž knihovnický systém nakládá, musí být pravdivé, přesné a ověřené podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti.
 3. Uživatel písemně potvrdí souhlas s poskytnutím osobních údajů pro informační systém podepsáním přihlášky čtenáře.
 4. Osobní data v rámci knihovnického systému musí být chráněna před zneužitím třetí osobou (přihlášky na uzamčeném místě).
 5. Je nepřípustné měnit osobní údaje bez vědomí daného uživatele. Při ohlášení jakékoliv změny, zejména identifikační a adresní, vyplní uživatel s touto změnou novou přihlášku.
 6. Osoby, které mají přístup ke knihovnickému systému jsou povinny zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích i po skončení pracovního poměru.
 7. V případě odhlášení uživatele nebo přeřazení dětského čtenáře budou nepotřebné přihlášky skartovány na Městském úřadě, viz. Dohoda mezi Městským úřadem a knihovnou Letohrad.
 8. V případě, že budou porušeny uvedené povinnosti, vzniká uživateli služeb knihovny nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuálně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady.
 9. Uživatel má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, se žádostí o nápravu.
V Letohradě dne 31.1.2008
Jaroslav Moravec
ředitel Kulturního centra Letohrad

Provozní řád knihovny pro využívání Internetu

 1. Přístup na Internet je umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) knihovny zdarma v oddělení pro dospělé i pro děti.
 2. Knihovna – přístup k Internetu – je otevřena v pondělí a ve středu od 8.30 – 11.00 a od 12.00 – 17.30 hodin a v pátek od 8.30 – 11.00 a od 12.00 – 18.30 hodin. V ostatních případech je nutné se osobně nebo telefonicky domluvit v knihovně.
 3. Neregistrovaní uživatelé mohou využívat službu po dobu 15 minut, čtenáři registrovaní v knihovně Letohrad po dobu 60 minut v jeden výpůjční den.
 4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. Zájemci o konzultaci a zaškolení si mohou předem sjednat základní školení na Internetu.
 5. Uživatelé si předem mohou zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možno i telefonicky na čísle 465 621 466.
 6. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programového vybavení.
 7. Informace získané při práci s Internetem si mohou uživatelé vytisknout za příslušný poplatek. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat.
 8. Není dovoleno provozování počítačových her. Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou.
 9. Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z Internetu.
 10. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k Internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Provozního řádu pro využívání Internetu budou požadovány náhrady po uživateli.
V platnosti od 1. ledna 2012
Jaroslav Moravec
ředitel Kulturního centra Letohrad